Utvalgsmøte 1, 12.-13. september 2018 på Larkollen i Østfold

Et hovedtema i første utvalgsmøte var mandatet for arbeidet. Utvalget diskuterte mandatet, rammene for utvalgsarbeidet og hvordan arbeidet skal legges opp. Det ble lagt en plan for involvering av sentrale aktører i sektoren.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø møtte utvalget og delte sine tanker om mandatet, arbeidet utvalget skal gjøre og hvilke utfordringer og utviklingstrekk hun ser fremover. Videre presenterte Kunnskapsdepartementet ved avdelingsdirektør Lars Vasbotten og sekretariatsmedlem Erling Dietrichson loven i en historisk kontekst og rammene for og styringen av universitets- og høyskolesektoren. Kunnskapsdepartementet ved Elisabeth Harlem Eide presenterte Klart lovspråk-prosjektet og hva kravet om klart språk betyr for utvalget i praksis.

Saksliste til utvalgsmøte 1.

 

Utvalgsmøte 2, 18. oktober i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Utvalget diskuterte flere prinsipper som er styrende for universitets- og høyskolesektoren og hvordan den bør reguleres. Blant disse står gratisprinsippet, prinsippet om faglig frihet og ansvar og prinsippet om like muligheter til utdanning sentralt. Utvalget slo fast at det legger akademisk frihet og ansvar til grunn. Utvalget drøftet også mål og formål for sektoren, og hva som er og bør være institusjonenes samfunnsoppdrag.

Kunnskapsdepartementet ved avdelingsdirektør Sverre Rustad og seniorrådgiver Åsa Sandnes presenterte tre av departementets nylig avgitte stortingsmeldinger om henholdsvis humaniora i Norge, kvalitet i høyere utdanning og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

Saksliste til utvalgsmøte 2.

 

Utvalgsmøte 3, 28.-29. november i Kunnskapsdepartementet, Oslo

På dette møtet diskuterte utvalget styring og ledelse av universiteter og høyskoler. Utvalget gikk gjennom ulike ledelsesmodeller som dagens lov åpner for, herunder ordninger med valgt rektor som også er styrets leder og ansatt rektor med ekstern styreleder oppnevnt av departementet. Utvalget diskuterte også sammensetning av styrene ved UH-institusjoner,  styrets ansvar og oppgaver og valgregler der institusjonen har en ordning med valgt rektor.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik og styreleder ved OsloMet Trine Syvertsen holdt innlegg om sine erfaringer og refleksjoner som hhv. valgt rektor, ansatt rektor og styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Videre redegjorde utvalgsmedlem Stine Jørgensen for den danske modellen. I Danmark gikk man i 2003 fra en ordning med valgt ledelse til ansatt ledelse ved UH-institusjonene.

Utvalget gikk til slutt gjennom forslag til disposisjon for NOUen.

Saksliste til utvalgsmøte 3.

 

Utvalgsmøte 4, 16.-17. januar 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Utvalget diskuterte regelverket om ansettelse i UH-sektoren, herunder forholdet mellom arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og universitets- og høyskoleloven. Særlig drøftet utvalget behovet for særregler i universitets- og høyskoleloven på dette området, bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler, ansettelsesprosesser og stillingsstruktur.

Avdelingsdirektør Bente Lie og seniorrådgiver Bente Mørck Krogdahl fra Kunnskapsdepartementet holdt innlegg. Sekretariatsmedlem Erling Dietrichson orienterte om mulighetsstudien om tilknytningsformer for universiteter og høyskoler, som ble offentliggjort 14. januar 2019.

Saksliste til utvalgsmøte 4.

 

Utvalgsmøte 5, 14. februar 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Utvalget diskuterte regelverket for opptak til høyere utdanning, som er nedfelt i universitets- og høyskoleloven og opptaksforskriften. Seniorrådgiver Geir Sverre Andersen fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – Unit – innledet om samordningen av store deler av opptaket gjennom tjenesten Samordna opptak. Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet Katrine Elida Aaland presenterte deretter regelverket om opptak til høyere utdanning, og praktiseringen av det. Utvalget diskuterte hensynene som bør ligge til grunn for regler om opptak til høyere utdanning og den nærmere utformingen av regelverket. Generelle og spesielle opptakskrav, unntak fra opptakskrav, rangering av søkere, tilleggspoeng og kvoter var blant temaene utvalget diskuterte.

Saksliste til utvalgsmøte 5.

 

Utvalgsmøte 6, 13.-14. mars 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

På dette møtet diskuterte utvalget bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven som er rettet mot studentene. Blant temaene var studentdemokrati, læringsmiljø, tilrettelegging for studenter med særskilte behov, regler om eksamen, vurdering og klage, ordningen med blind sensur, regler om permisjoner, rett til godkjenning av utdanning og innføring av mentorordning for studenter. Kjetil Knarlag fra Universell holdt et innlegg om læringsmiljø og tilrettelegging, og studiedekan ved Juridisk fakultet på UiO, Erling Hjelmeng, innledet om fakultetets erfaringer med ordningen med blind sensur og en tredje vurdering av eksamen, jf. uhl. § 5-3 fjerde og sjette ledd. I tillegg diskuterte utvalget studentsamskipnadene og reguleringen av disse.

Saksliste til utvalgsmøte 6.

 

Innspillsmøter og utvalgsmøte 7, 27. mars 2019, Universitetet i Agder

Onsdag 27. mars var utvalget invitert til Universitetet i Agder (UiA), på universitetets campus i Grimstad. Tema for møtene utvalget hadde i Grimstad var samarbeid mellom UH-sektor og næringsliv, og det såkalte kunnskapstriangelet; samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon. Utvalget møtte universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, som holdt en innledning om styring og autonomi og presenterte innspill til utvalgets arbeid. Utvalget fikk også møte leder i Eyde Cluster, Lars Petter Maltby, dekan Kristin Wallevik, professor Arne Isaksen og førsteamanuensis Tor Helge Aas.

Utvalget var videre invitert til Mechatronics Innovation Lab (MIL), et aksjeselskap eid av UiA og Norce. MIL er et senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder. Daglig leder Bernt Inge Øhrn fortalte om ideen bak MIL, opprettelsen av selskapet og hvordan MIL jobber for å fremme innovasjon på tvers av ulike bransjer innen industrien. Utvalget fikk også en omvisning i MILs lokaler, som huser over 50 ulike teknologier.

Den siste delen av dagen var satt av til et internt utvalgsmøte, der utvalget drøftet utkast til tekst til deler av utredningen.

Saksliste til utvalgsmøte 7.

 

Kommende utvalgsmøter:

Utvalgsmøte 8, 9. april 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Tema: Akkreditering og tilsyn, NOKUT, private UH-institusjoner

Utvalgsmøte 9/innspillsmøte, 7.-8. mai 2019, Universitetet i Tromsø

Tema: Digitalisering og teknologi mv.

Utvalgsmøte 10, 4.-5. juni 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Tema: Struktur på regelverket mv.

Utvalgsmøte 11, 26.-27. august 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Tema ikke angitt

Utvalgsmøte 12, 18.-19. september 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Tema ikke angitt

Utvalgsmøte 13, 28.-29. oktober 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Tema ikke angitt

Utvalgsmøte 14, 13.-14. november 2019 i Kunnskapsdepartementet, Oslo

Reservemøte