Utredningen ble avgitt av universitets- og høyskolelovutvalget 13. februar 2020. Utvalget foreslår ny lov om universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet vil vurdere utvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar sikte på at regjeringen kan fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021. Departementet vil se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om styringen av universitets- og høyskolesektoren, som er under utarbeidelse, og innspill til denne.

Departementet ønsker at høringsuttalelsene struktureres i tråd med utvalgets forslag til ny lov, og at høringsinstanser som ikke deler utvalgets vurderinger, kommer med konkrete forslag til lovtekst.

Alle som ønsker det, kan gi høringsuttalelse ved bruk av den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Høring av NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

NOU 2020: 3 avgitt til Kunnskapsdepartementet 13. februar 2020