Kontaktkonferansen arrangeres hvert år av Kunnskapsdepartementet. Lenke til programmet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kontaktkonferansen-2019/id2624293/