Utdanningsavdelingen ved Høgskolen i Innlandet har følgende innspill til utvalget:

1. Strukturen i regelverket, herunder forholdet mellom universitets- og høyskoleloven og nasjonale og lokale forskrifter:

Landets høgskoler og universiteter har alle lokale forskrifter som regulerer en rekke forhold som kunne vært underlagt nasjonale forskrifter. Vi mener at det eksempelvis er behov for dette innenfor eksamensområdet. Dette området er også svært detaljert og i stadig utvikling, og det vil være enklere å håndtere bestemmelsene i en nasjonal forskrift og heller beholde overordnede, prinsipielle føringer i loven.

2. Privatistordningen

Den alminnelige retten til å få prøvd sine kunnskaper ved eksamen er nedfelt i § 3-10 (1) i uhl. Retten gjelder også de som ikke er tatt opp til studieprogrammet. Eksamenskandidater som ikke er tatt opp til studieprogrammet kalles privatister. Andre ledd slår fast at oppmelding kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis. Formålet med privatistordningen er at alle skal ha mulighet til å formalisere kompetansen sin.

Studieprogrammene er i stor grad bygd opp slik at obligatoriske elementer brukes i de fleste emner. Dette er i tråd med intensjonene i kvalitetsreformen om å ta i bruk varierte og studentaktive vurderingsformer. Vurdering skjer i større grad i et samspill mellom obligatoriske aktiviteter og eksamen. I praksis blir det derfor kun et fåtall eksamener som er tilgjengelige for privatister. Det har derfor oppstått et misforhold mellom den alminnelige retten til å ta eksamen og den reelle muligheten den enkelte har til å gå opp til eksamen.

I praksis er det bare tidligere studenter, som har godkjent obligatoriske elementer mens de hadde studierett, som har mulighet til å gå opp til eksamen som privatist. I de fleste tilfeller gjelder dette studenter som har bestått eksamen mens de hadde studierett, men som i etterkant ønsker å forbedre karakteren.

I kommentarutgaven til universitetets- og høyskoleloven av 2005 skriver Jan Fridthjof Bernt at avskjæring av eksamensretten kommer til å bli en aktuell problemstilling i takt med arbeidet med å komme bort fra en “ensidig eksamensfokusert studiemodell”.

På bakgrunn av dette er det naturlig at lovutvalget gjør en vurdering av formålet til privatistordningen, og hvordan denne skal virke i ny lov.