Under forslag til endringer i UH-loven

§ 3-9 (4) Sensur innen 3 uker

3 uker har blitt tolket strengt og departementet har gitt uttalelser om at det ikke er anledning til å forlenge fristen for å kompensere før «røde» dager, ferie eller lignende. Dette gjør sensur rundt jul/nyttår og påske utfordrende. Nord universitet har likevel valgt å forholde oss lojalt til lovens ordlyd og presiseringer fra departementet. Når det nå skal gjøres en større gjennomgang av loven finner vi det riktig å foreslå en endring slik at det kan tas hensyn til «røde» dager. En del andre universiteter gjør allerede dette. For å sikre en likebehandling av studenter ved alle UH-institusjoner og for å sikre at sensorene får tid til å gjennomføre en forsvarlig sensur foreslår vi at sensurfristen endres til 15 virkedager.

§ 5-3 (4) – Individuell klagerett ved gruppeeksamen

Denne bestemmelsen er ny og har gitt en del uheldige utslag. Vi mener denne bestemmelsen bør fjernes slik at det ikke er individuell klagerett på gruppeeksamen. En viktig del av formålet med gruppeeksamen er samarbeid og å ta ansvar for et felles prosjekt. Da bør studentene også ta felles ansvar for resultatet. Ved individuell klagerett så risikerer vi ulike resultat på samme eksamen. Dette har ført til at en gruppe med studenter som har levert eksamen sammen der enkelte har klaget har fått ulike resultater. Dette er uheldig av flere grunner. I enkelte tilfeller har studenter blitt stoppet i videre progresjon i studiene eller ikke fått adgang til praksisstudier etter å ha fått endret karakter etter klage, mens medstudenten som har levert eksakt samme eksamen har kunne fortsette som normalt. Vi kan også risikere at bachelor- og masteroppgaver som publiseres har ulik karakter for samme oppgave. I ekstreme tilfeller kan man risikere at en masteroppgave som er publisert er vurdert etter klage til stryk.