Tromsø Studentråd er et formelt samarbeidsorgan mellom vertskommunen Tromsø og studentene ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Medlemmer i studentrådet er to politisk valgte representanter, en fra studentidretten, en fra studenthuset Driv og to representanter fra Studentparlamentet ved UiT, og organet er opprettet etter modell fra Trondheim. Gjennom å ha et formelt organ der man samhandler med hverandre, og hvor studentene gis mulighet til å komme med innspill til kommunale saker og høringer, får studentene mer innflytelse, og vertskommunen bedre kontakt med studentene.

Tromsø studentråd anbefaler at lovutvalget foreslår at en studentrådsmodell lik de i Trondheim og Tromsø implementeres hos alle vertskommuner til Universitet og Høyskoler i Norge.