Som deltaker på innspillsmøtet om karriereveier i UH-sektoren i Oslo i dag (30.1.19) representerte jeg fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, der jeg er prodekan for utdanning. Jeg ønsker å understreke hvor viktig Ida Munkebys innlegg er for å forstå at mange av våre universiteter nå inneholder profesjonsutdanninger som også er på BA-nivå, som har store innslag av obligatorisk praksis og som tradisjonelt sett har vært lite forskningsintensive. For vårt fakultets vedkommende er situasjonen at vi har stort volum på barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og yrkesfaglærerutdanning. For å kunne oppfylle forpliktelsene som studietilsynsforskriften fra NOKUT inneholder, må vi ha vitenskapelig personale som også har oppdatert kunnskap
fra profesjonsfeltet og bred utdanningsfaglig kompetanse. Det betyr, som Munkeby understreket, at vi, i tillegg til tilsatte med ph.d, har en viss mengde tilsatte som starter som lektorer og som ønsker å utvikle seg i førstelektor- dosent-løpet. Disse tilsatte har for oss helt nødvendig kompetanse i arbeidet vårt med å kvalifisere lærerstudenter til den profesjonen de skal ut i. Og det er viktig at disse gruppene også kjenner seg ivaretatt og verdsatt i UH-sektorens kompetanseløp. Vi må altså også legge til rette for kompetanseutvikling på profesjonsfagenes premisser uten at det blir i form av et blandingsløp som forsker-lektor-løpet som Underdal-utvalget har foreslått. Det er langt ryddigere å bruke Munkebys inndeling i tre ulike løp, etter min mening: Professor, dosent og forsker. Så kan man tenke seg at det noen gang i framtida blir mulig å slå sammen professor og dosentløpet, slik Curt Rice tok til orde for, men vi er antakelig ikke der ennå.
Ellers takk for et interessant møte styrt av en tillitvekkende og faglig vel kvalifisert leder. Stor ros for å legge opp til mye inkludering, både via innspillsmøter og gjennom muligheter for innspill digitalt.
Med hilsen
Finn Aarsæther
Prodekan for utdanning
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
OsloMet