Sendt inn: 20.01.2020

Innspill til universitets- og høyskolelovutvalget
Dette er et kort innspill om tilgjengelighet, tydeliggjøring av rettigheter og universell utforming. Det er skrevet på vegne av Funkisstudentene, foreningen for studenter med en funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, kronisk sykdom. Foreningen rommer også studenter som er pårørende, samt studenter som støtter vårt arbeid. Av den samlede norske studentmassen oppgir 25 % at de har en funksjonsnedsettelse, og diagnosene er varierte. Vi foreslår å:

Tydeliggjøre hvor ansvaret for tilgjengelighet, universell utforming og tilrettelegging ligger i samskipnader og utdanningsinstitusjoner.
Presisere hvilke rettigheter studenter med behov for tilrettelegging, grunnet funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, eller kronisk sykdom har, samt hvilke plikter utdanningsinstitusjoner og samskipnader har for å påse at rettighetene ivaretas.
Bakgrunn for punktene
Våre innspill baserer seg på at mandatet til utvalget var å se på:
Forholdet til tilgrensende lov- og regelverk som sektoren må forholde seg til, f.eks. forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og statsansatteloven
Bestemmelsene om studentenes rettigheter, læringsmiljø og plikter
Dagens lovverk er uklart og gjør at studenter med behov for tilrettelegging, eller med et alminnelig behov for vern mot diskriminering, ikke på en enkel måte kan få oversikt over lover og forskrifter som gir rettigheter eller vern. Vi ønsker at disse blir presisert og samlet i lover og forskrifter som gjelder studenter i universitets- og høyskoleloven og samskipnader. Dette bør gjennomføres for å hindre at lovene og forskriftene håndheves ulikt rundt i landet og fra sak til sak. Studenter som har et særlig behov for hjelp med klagesaker eller som er uenige med den administrasjonenen som håndterer tilretteleggingssaker, varslingssaker eller saker om diskriminering, må kunne være sikre på at de vil bli tatt seriøst og at hensiktsmessige tiltak settes i verk ved behov. Forhholdsmessighet og proporsjonalitet ved tiltak må veies opp mot studentenes vern og rettigheter, som i dag er opp til den enkelte saksbehandler eller administrasjonsmedarbeideren. En slik presisering i lov eller forskrift kan bidra til å styrke studentenes rettsvern.

I dag kan studenter måtte slå opp i mange lover bare for å forstå at de har vern mot diskriminering, at studiested og samskipnad har en plikt til å tilrettelegge og at universitets områder skal være universelt utformet. Dagens varierende forståelse av disse lovene, pliktene og rettighetene de medfører for utdanningsinstitusjonene og samskipnadene, fører i dag til ulik oppfølging, tilrettelegging og behandling av klagesaker. Slik ulikebehandling er særdeles uheldig for denne gruppen av studenter som kan ha mindre ressurser og et svakere rettsvern ennstudenter uten tilretteleggingsbehov.

Vi støtter Blindeforbundets forslag til tiltak og vil evt presisere at de fleste av deres tiltak er aktuelle for en større del av studentgruppene enn bare de som har synsproblemer.

Med vennlig hilsen
Aurora Kobernus
Leder i Funkisstudentene